บทกลอนดอกไม้

รวบรวมพรรณไม้จากบทกวีในวรรณคดีไทย

ดอกไม้ในวรรณคดีไทย ๑ ...................................... ๑ สายหยุด ๒ กรรณิการ์ ๓ แก้ว
๔ การะเกด ๕ เกี้ยวเกล้า

ดอกไม้ในวรรณคดีไทย ๒ ..........................................
๖ กุหลาบ(ยี่สุ่น) ๗ กาหลง
๘ กระดังงา ๙ กะเม็ง

ดอกไม้ในวรรณคดีไทย ๓ ..................................... ๑๐ ขจร ๑๑ จำปีจำปา ๑๒ นมแมว

ดอกไม้ในวรรณคดีไทย ๔ ..................................... ๑๓ เข็มขาว ๑๔ มะลิ ๑๕ มะลุลี

ดอกไม้ในวรรณคดีไทย ๕ ..................................... ๑๖ ลำดวน ๑๗ อังกาบ ๑๘ พิกุล

ดอกไม้ในวรรณคดีไทย ๖ .................................... ๑๙ นมสวรรค์ ๒๐ ตะแบก ๒๑ ชบา

ดอกไม้ในวรรณคดีไทย ๗ .................................... ๒๒ ช้องนาง ๒๓ ชงโค

ดอกไม้ในวรรณคดีไทย ๘ .................................... ๒๔ ตะโก

ดอกไม้ในวรรณคดีไทย ๘ .................................... ๒๕ ตะขบ

ดอกไม้ในวรรณคดีไทย ๘ ..................................... ๒๖ มหาหงส์

ดอกไม้ในวรรณคดีไทย ๘ .................................... ๒๗ อัญชัน

ดอกไม้ในวรรณคดีไทย ๘ .................................... ๒๘ สารภี

ดอกไม้ในวรรณคดีไทย ๘ ..................................... ๒๙ ประดู่

ดอกไม้ในวรรณคดีไทย ๘ ...................................... ๓๐ ซ่อนชู้

ดอกไม้ในวรรณคดีไทย ๘ ..................................... ๓๑ กระทินเทศ

ดอกไม้ในวรรณคดีไทย ๘ ..................................... ๓๒ กระทุ่ม

ดอกไม้ในวรรณคดีไทย ๙ ..................................... ๓๓ อินทนิล

ดอกไม้ในวรรณคดีไทย ๙ ....................................... ๓๔ ลั่นทม

ดอกไม้ในวรรณคดีไทย ๙ ...................................... ๓๕ พุทธชาด

ดอกไม้ในวรรณคดีไทย ๙ ..................................... ๓๖ โยทะกา

ดอกไม้ในวรรณคดีไทย ๙ ...................................... ๓๗ แสลงพัน

ดอกไม้ในวรรณคดีไทย ๙ ...................................... ๓๘ บานเย็น

ดอกไม้ในวรรณคดีไทย ๙ ...................................... ๓๙ รำเพย

ดอกไม้ในวรรณคดีไทย ๙ ...................................... ๔๐ ตาเสือ

ดอกไม้ในวรรณคดีไทย ๙ ...................................... ๔๑ ประยงค์

ดอกไม้ในวรรณคดีไทย ๑๐ ................................ ๔๒ พุดจีบ

ดอกไม้ในวรรณคดีไทย ๑๐ ................................ ๔๓ นางแย้ม

ดอกไม้ในวรรณคดีไทย ๑๐ ................................ ๔๔ ราตรี

ดอกไม้ในวรรณคดีไทย ๑๐ ................................ ๔๕ โมกหลวง

ดอกไม้ในวรรณคดีไทย ๑๐ ................................ ๔๖ บุหงา

ดอกไม้ในวรรณคดีไทย ๑๐ ................................ ๔๗ หูกวาง

ดอกไม้ในวรรณคดีไทย ๑๐ ................................ ๔๘ จำปูน

ดอกไม้ในวรรณคดีไทย ๑๐ ................................ ๔๙ ชะมะนาด

ดอกไม้ในวรรณคดีไทย ๑๑ ................................ ๕๐ แค

ดอกไม้ในวรรณคดีไทย ๑๑ ................................ ๕๑ เล็บมือนาง

ดอกไม้ในวรรณคดีไทย ๑๑ ................................ ๕๒ แต้ว

ดอกไม้ในวรรณคดีไทย ๑๑ ................................ ๕๓ เต็ง

ดอกไม้ในวรรณคดีไทย ๑๑ ................................ ๕๔ นมตำเลีย

ดอกไม้ในวรรณคดีไทย ๑๑ ................................ ๕๕ พะยอม

ดอกไม้ในวรรณคดีไทย ๑๑ ................................ ๕๖ จิก

ดอกไม้ในวรรณคดีไทย ๑๒ ................................ ๕๗ มะลิวัลย์

ดอกไม้ในวรรณคดีไทย ๑๒ ................................ ๕๘-๑ บัวหลวง

ดอกไม้ในวรรณคดีไทย ๑๒ ................................ ๕๘-๒ บัวสาย

ดอกไม้ในวรรณคดีไทย ๑๒ ................................ ๕๘-๓ บัววิกตอเรีย

ดอกไม้ในวรรณคดีไทย ๑๒ ................................ ๕๙ กาฝาก (กาฝากก่อ)

ดอกไม้ในวรรณคดีไทย ๑๒ ................................ ๖๐ ตะเคียน

ดอกไม้ในวรรณคดีไทย ๑๒ ................................ ๖๑ ตาล

ดอกไม้ในวรรณคดีไทย ๑๓ ................................ ๖๒ ยี่โถ

ดอกไม้ในวรรณคดีไทย ๑๓ ................................ ๖๓ ปีบ

ดอกไม้ในวรรณคดีไทย ๑๓ ................................ ๖๔ ยูง

ดอกไม้ในวรรณคดีไทย ๑๓ ................................ ๖๕ พิลังกาสา

ดอกไม้ในวรรณคดีไทย ๑๓ ................................ ๖๖ ยาง

ดอกไม้ในวรรณคดีไทย ๑๔ ................................ ๖๗ ตะลิงปิง

ดอกไม้ในวรรณคดีไทย ๑๔ ................................ ๖๘ มะปิง

ดอกไม้ในวรรณคดีไทย ๑๔ ................................ ๖๙ กระทิง

ดอกไม้ในวรรณคดีไทย ๑๔ ................................ ๗๐ ทองหลาง

ดอกไม้ในวรรณคดีไทย ๑๔ ................................ ๗๑ กร่าง

ดอกไม้ในวรรณคดีไทย ๑๕ ................................ ๗๒ โกงกาง

ดอกไม้ในวรรณคดีไทย ๑๕ ................................ ๗๓ กล้วยไม้

ดอกไม้ในวรรณคดีไทย ๑๕ ................................ ๗๔ จวง

ดอกไม้ในวรรณคดีไทย ๑๕ ................................ ๗๕ คาง

ดอกไม้ในวรรณคดีไทย ๑๕ ................................ ๗๖ รักซ้อน

ดอกไม้ในวรรณคดีไทย ๑๖ ................................ ๗๗ ตูม

ดอกไม้ในวรรณคดีไทย ๑๖ ................................ ๗๘ ตาด (เหียง)

ดอกไม้ในวรรณคดีไทย ๑๖ ................................ ๗๙ หวาย

ดอกไม้ในวรรณคดีไทย ๑๖ ................................ ๘๐ พะวา

ดอกไม้ในวรรณคดีไทย ๑๖ ................................ ๘๑ พลวง (ควง)

ดอกไม้ในวรรณคดีไทย ๑๗ ................................ ๘๒ พุทรา

ดอกไม้ในวรรณคดีไทย ๑๗ ................................ ๘๓ หว้า

ดอกไม้ในวรรณคดีไทย ๑๗ ................................ ๘๔ มะเฟือง

ดอกไม้ในวรรณคดีไทย ๑๗ ................................ ๘๕ มะเดื่อ

ดอกไม้ในวรรณคดีไทย ๑๗ ................................ ๘๖ โพ

ดอกไม้ในวรรณคดีไทย ๑๘ ................................ ๘๗ ไทร

ดอกไม้ในวรรณคดีไทย ๑๘ ................................ ๘๘ ระกำ

ดอกไม้ในวรรณคดีไทย ๑๘ ................................ ๘๙ อ้อย

ดอกไม้ในวรรณคดีไทย ๑๘ ................................ ๙๐ ขิง

ดอกไม้ในวรรณคดีไทย ๑๘ ................................ ๙๑ พลับ

ดอกไม้ในวรรณคดีไทย ๑๘ ................................ ๙๒ เกด

ดอกไม้ในวรรณคดีไทย ๑๙ ................................ ๙๓ มะพร้าว

ดอกไม้ในวรรณคดีไทย ๑๙ ................................ ๙๔ ลางลิง

ดอกไม้ในวรรณคดีไทย ๑๙ ................................ ๙๕ จันทร์

ดอกไม้ในวรรณคดีไทย ๑๙ ................................ ๙๖ จาก

ดอกไม้ในวรรณคดีไทย ๑๙ ................................ ๙๗ มะไฟ

ดอกไม้ในวรรณคดีไทย ๑๙ ................................ ๙๘ ฮาปอง

ดอกไม้ในวรรณคดีไทย ๑๙ ................................ ๙๙ แจง

ดอกไม้ในวรรณคดีไทย ๑๙ ................................ ๑๐๐ กรวย

ดอกไม้ในวรรณคดีไทย ๑๙ ................................ ๑๐๑ กันเกรา

ดอกไม้ในวรรณคดีไทย ๑๙ ................................ ๑๐๒ เม่า

บทส่งท้ายกลอนพรรณไม้ในวรรณคดีไทย

ดอกไม้งาม (๑) โดย กุศล คำเพราะ

ดอกไม้งาม (๒) โดย กุศล คำเพราะ

ดอกไม้งาม (๓) โดย กุศล คำเพราะ

ดอกไม้งาม (๔) โดย กุศล คำเพราะ

ดอกไม้งาม (๕) โดย กุศล คำเพราะ

ดอกไม้งาม (๖) โดย กุศล คำเพราะ

ดอกไม้งาม (๗) โดย กุศล คำเพราะ

ดอกไม้งาม (๘) โดย กุศล คำเพราะ

บัว พืชน้ำมากประโยชน์ .....
โดย สถิตย์พันธ์ ธรรมสถิตย์

Copyright © 2019 Form Webmaster Amuletherritage.
กลับด้านบน