บทกลอนดอกไม้

รวบรวมพรรณไม้จากบทกวีในวรรณคดีไทย
โดย วราภรณ์ สุขสุชะโน

ดอกไม้ในวรรณคดีไทย ชุด ๑
๑ สายหยุด ๒ กรรณิการ์ ๓ แก้ว
๔ การะเกด ๕ เกี้ยวเกล้า
ผู้ประพันธ์ : นักกลอน เค ยู ๒๗

ดอกไม้ในวรรณคดีไทย ชุด ๒
๖ กุหลาบ(ยี่สุ่น) ๗ กาหลง
๘ กระดังงา ๙ กะเม็ง
ผู้ประพันธ์ : นักกลอน เค ยู ๒๗

ดอกไม้ในวรรณคดีไทย ชุด ๓
๑๐ ขจร ๑๑ จำปีจำปา ๑๒ นมแมว
ผู้ประพันธ์ : นักกลอน เค ยู ๒๗

ดอกไม้ในวรรณคดีไทย ชุด ๔
๑๓ เข็มขาว ๑๔ มะลิ ๑๕ มะลุลี
ผู้ประพันธ์ : นักกลอน เค ยู ๒๗

ดอกไม้ในวรรณคดีไทย ชุด ๕
๑๖ ลำดวน ๑๗ อังกาบ ๑๘ พิกุล
ผู้ประพันธ์ : นักกลอน เค ยู ๒๗

ดอกไม้ในวรรณคดีไทย ชุด ๖
๑๙ นมสวรรค์ ๒๐ ตะแบก ๒๑ ชบา
ผู้ประพันธ์ : นักกลอน เค ยู ๒๗

ดอกไม้ในวรรณคดีไทย ชุด ๗
๒๒ ช้องนาง ๒๓ ชงโค
ผู้ประพันธ์ : นักกลอน เค ยู ๒๗

ดอกไม้ในวรรณคดีไทย ชุด ๘
๒๔ ตะโก
ผู้ประพันธ์ : นักกลอน เค ยู ๒๗

ดอกไม้ในวรรณคดีไทย ชุด ๘
๒๕ ตะขบ
ผู้ประพันธ์ : นักกลอน เค ยู ๒๗

ดอกไม้ในวรรณคดีไทย ชุด ๘
๒๖ มหาหงส์
ผู้ประพันธ์ : นักกลอน เค ยู ๒๗

ดอกไม้ในวรรณคดีไทย ชุด ๘
๒๗ อัญชัน
ผู้ประพันธ์ : นักกลอน เค ยู ๒๗

ดอกไม้ในวรรณคดีไทย ชุด ๘
๒๘ สารภี
ผู้ประพันธ์ : นักกลอน เค ยู ๒๗

ดอกไม้ในวรรณคดีไทย ชุด ๘
๒๙ ประดู่
ผู้ประพันธ์ : นักกลอน เค ยู ๒๗

ดอกไม้ในวรรณคดีไทย ชุด ๘
๓๐ ซ่อนชู้
ผู้ประพันธ์ : นักกลอน เค ยู ๒๗

ดอกไม้ในวรรณคดีไทย ชุด ๘
๓๑ กระทินเทศ
ผู้ประพันธ์ : นักกลอน เค ยู ๒๗

ดอกไม้ในวรรณคดีไทย ชุด ๘
๓๒ กระทุ่ม
ผู้ประพันธ์ : นักกลอน เค ยู ๒๗

ดอกไม้ในวรรณคดีไทย ชุด ๙
๓๓ อินทนิล
ผู้ประพันธ์ : นักกลอน เค ยู ๒๗

ดอกไม้ในวรรณคดีไทย ชุด ๙
๓๔ ลั่นทม
ผู้ประพันธ์ : นักกลอน เค ยู ๒๗

ดอกไม้ในวรรณคดีไทย ชุด ๙
๓๕ พุทธชาด
ผู้ประพันธ์ : นักกลอน เค ยู ๒๗

ดอกไม้ในวรรณคดีไทย ชุด ๙
๓๖ โยทะกา
ผู้ประพันธ์ : นักกลอน เค ยู ๒๗

ดอกไม้ในวรรณคดีไทย ชุด ๙
๓๗ แสลงพัน
ผู้ประพันธ์ : นักกลอน เค ยู ๒๗

ดอกไม้ในวรรณคดีไทย ชุด ๙
๓๘ บานเย็น
ผู้ประพันธ์ : นักกลอน เค ยู ๒๗

ดอกไม้ในวรรณคดีไทย ชุด ๙
๓๙ รำเพย
ผู้ประพันธ์ : นักกลอน เค ยู ๒๗

ดอกไม้ในวรรณคดีไทย ชุด ๙
๔๐ ตาเสือ
ผู้ประพันธ์ : นักกลอน เค ยู ๒๗

ดอกไม้ในวรรณคดีไทย ชุด ๙
๔๑ ประยงค์
ผู้ประพันธ์ : นักกลอน เค ยู ๒๗

ดอกไม้ในวรรณคดีไทย ชุด ๑๐
๔๒ พุดจีบ
ผู้ประพันธ์ : นักกลอน เค ยู ๒๗

ดอกไม้ในวรรณคดีไทย ชุด ๑๐
๔๓ นางแย้ม
ผู้ประพันธ์ : นักกลอน เค ยู ๒๗

ดอกไม้ในวรรณคดีไทย ชุด ๑๐
๔๔ ราตรี
ผู้ประพันธ์ : นักกลอน เค ยู ๒๗

ดอกไม้ในวรรณคดีไทย ชุด ๑๐
๔๕ โมกหลวง
ผู้ประพันธ์ : นักกลอน เค ยู ๒๗

ดอกไม้ในวรรณคดีไทย ชุด ๑๐
๔๖ บุหงา
ผู้ประพันธ์ : นักกลอน เค ยู ๒๗

ดอกไม้ในวรรณคดีไทย ชุด ๑๐
๔๗ หูกวาง
ผู้ประพันธ์ : นักกลอน เค ยู ๒๗

ดอกไม้ในวรรณคดีไทย ชุด ๑๐
๔๘ จำปูน
ผู้ประพันธ์ : นักกลอน เค ยู ๒๗

ดอกไม้ในวรรณคดีไทย ชุด ๑๐
๔๙ ชะมะนาด
ผู้ประพันธ์ : นักกลอน เค ยู ๒๗

ดอกไม้ในวรรณคดีไทย ชุด ๑๑
๕๐ แค
ผู้ประพันธ์ : นักกลอน เค ยู ๒๗

ดอกไม้ในวรรณคดีไทย ชุด ๑๑
๕๑ เล็บมือนาง
ผู้ประพันธ์ : นักกลอน เค ยู ๒๗

ดอกไม้ในวรรณคดีไทย ชุด ๑๑
๕๒ แต้ว
ผู้ประพันธ์ : นักกลอน เค ยู ๒๗

ดอกไม้ในวรรณคดีไทย ชุด ๑๑
๕๓ เต็ง
ผู้ประพันธ์ : นักกลอน เค ยู ๒๗

ดอกไม้ในวรรณคดีไทย ชุด ๑๑
๕๔ นมตำเลีย
ผู้ประพันธ์ : นักกลอน เค ยู ๒๗

ดอกไม้ในวรรณคดีไทย ชุด ๑๑
๕๕ พะยอม
ผู้ประพันธ์ : นักกลอน เค ยู ๒๗

ดอกไม้ในวรรณคดีไทย ชุด ๑๑
๕๖ จิก
ผู้ประพันธ์ : นักกลอน เค ยู ๒๗

ดอกไม้ในวรรณคดีไทย ชุด ๑๒
๕๗ มะลิวัลย์
ผู้ประพันธ์ : นักกลอน เค ยู ๒๗

ดอกไม้ในวรรณคดีไทย ชุด ๑๒
๕๘-๑ บัวหลวง
ผู้ประพันธ์ : นักกลอน เค ยู ๒๗

ดอกไม้ในวรรณคดีไทย ชุด ๑๒
๕๘-๒ บัวสาย
ผู้ประพันธ์ : นักกลอน เค ยู ๒๗

ดอกไม้ในวรรณคดีไทย ชุด ๑๒
๕๘-๓ บัววิกตอเรีย
ผู้ประพันธ์ : นักกลอน เค ยู ๒๗

ดอกไม้ในวรรณคดีไทย ชุด ๑๒
๕๙ กาฝาก (กาฝากก่อ)
ผู้ประพันธ์ : นักกลอน เค ยู ๒๗

ดอกไม้ในวรรณคดีไทย ชุด ๑๒
๖๐ ตะเคียน
ผู้ประพันธ์ : นักกลอน เค ยู ๒๗

ดอกไม้ในวรรณคดีไทย ชุด ๑๒
๖๑ ตาล
ผู้ประพันธ์ : นักกลอน เค ยู ๒๗

ดอกไม้ในวรรณคดีไทย ชุด ๑๓
๖๒ ยี่โถ
ผู้ประพันธ์ : นักกลอน เค ยู ๒๗

ดอกไม้ในวรรณคดีไทย ชุด ๑๓
๖๓ ปีบ
ผู้ประพันธ์ : นักกลอน เค ยู ๒๗

ดอกไม้ในวรรณคดีไทย ชุด ๑๓
๖๔ ยูง
ผู้ประพันธ์ : นักกลอน เค ยู ๒๗

ดอกไม้ในวรรณคดีไทย ชุด ๑๓
๖๕ พิลังกาสา
ผู้ประพันธ์ : นักกลอน เค ยู ๒๗

ดอกไม้ในวรรณคดีไทย ชุด ๑๓
๖๖ ยาง
ผู้ประพันธ์ : นักกลอน เค ยู ๒๗

ดอกไม้ในวรรณคดีไทย ชุด ๑๔
๖๗ ตะลิงปิง
ผู้ประพันธ์ : นักกลอน เค ยู ๒๗

ดอกไม้ในวรรณคดีไทย ชุด ๑๔
๖๘ มะปิง
ผู้ประพันธ์ : นักกลอน เค ยู ๒๗

ดอกไม้ในวรรณคดีไทย ชุด ๑๔
๖๙ กระทิง
ผู้ประพันธ์ : นักกลอน เค ยู ๒๗

ดอกไม้ในวรรณคดีไทย ชุด ๑๔
๗๐ ทองหลาง
ผู้ประพันธ์ : นักกลอน เค ยู ๒๗

ดอกไม้ในวรรณคดีไทย ชุด ๑๔
๗๑ กร่าง
ผู้ประพันธ์ : นักกลอน เค ยู ๒๗

ดอกไม้ในวรรณคดีไทย ชุด ๑๕
๗๒ โกงกาง
ผู้ประพันธ์ : นักกลอน เค ยู ๒๗

ดอกไม้ในวรรณคดีไทย ชุด ๑๕
๗๓ กล้วยไม้
ผู้ประพันธ์ : นักกลอน เค ยู ๒๗

ดอกไม้ในวรรณคดีไทย ชุด ๑๕
๗๔ จวง
ผู้ประพันธ์ : นักกลอน เค ยู ๒๗

ดอกไม้ในวรรณคดีไทย ชุด ๑๕
๗๕ คาง
ผู้ประพันธ์ : นักกลอน เค ยู ๒๗

ดอกไม้ในวรรณคดีไทย ชุด ๑๕
๗๖ รักซ้อน
ผู้ประพันธ์ : นักกลอน เค ยู ๒๗

ดอกไม้ในวรรณคดีไทย ชุด ๑๖
๗๗ ตูม
ผู้ประพันธ์ : นักกลอน เค ยู ๒๗

ดอกไม้ในวรรณคดีไทย ชุด ๑๖
๗๘ ตาด (เหียง)
ผู้ประพันธ์ : นักกลอน เค ยู ๒๗

ดอกไม้ในวรรณคดีไทย ชุด ๑๖
๗๙ หวาย
ผู้ประพันธ์ : นักกลอน เค ยู ๒๗

ดอกไม้ในวรรณคดีไทย ชุด ๑๖
๘๐ พะวา
ผู้ประพันธ์ : นักกลอน เค ยู ๒๗

ดอกไม้ในวรรณคดีไทย ชุด ๑๖
๘๑ พลวง (ควง)
ผู้ประพันธ์ : นักกลอน เค ยู ๒๗

ดอกไม้ในวรรณคดีไทย ชุด ๑๗
๘๒ พุทรา
ผู้ประพันธ์ : นักกลอน เค ยู ๒๗

ดอกไม้ในวรรณคดีไทย ชุด ๑๗
๘๓ หว้า
ผู้ประพันธ์ : นักกลอน เค ยู ๒๗

ดอกไม้ในวรรณคดีไทย ชุด ๑๗
๘๔ มะเฟือง
ผู้ประพันธ์ : นักกลอน เค ยู ๒๗

ดอกไม้ในวรรณคดีไทย ชุด ๑๗
๘๕ มะเดื่อ
ผู้ประพันธ์ : นักกลอน เค ยู ๒๗

ดอกไม้ในวรรณคดีไทย ชุด ๑๗
๘๖ โพ
ผู้ประพันธ์ : นักกลอน เค ยู ๒๗

ดอกไม้ในวรรณคดีไทย ชุด ๑๘
๘๗ ไทร
ผู้ประพันธ์ : นักกลอน เค ยู ๒๗

ดอกไม้ในวรรณคดีไทย ชุด ๑๘
๘๘ ระกำ
ผู้ประพันธ์ : นักกลอน เค ยู ๒๗

ดอกไม้ในวรรณคดีไทย ชุด ๑๘
๘๙ อ้อย
ผู้ประพันธ์ : นักกลอน เค ยู ๒๗

ดอกไม้ในวรรณคดีไทย ชุด ๑๘
๙๐ ขิง
ผู้ประพันธ์ : นักกลอน เค ยู ๒๗

ดอกไม้ในวรรณคดีไทย ชุด ๑๘
๙๑ พลับ
ผู้ประพันธ์ : นักกลอน เค ยู ๒๗

ดอกไม้ในวรรณคดีไทย ชุด ๑๘
๙๒ เกด
ผู้ประพันธ์ : นักกลอน เค ยู ๒๗

ดอกไม้ในวรรณคดีไทย ชุด ๑๙
๙๓ มะพร้าว
ผู้ประพันธ์ : นักกลอน เค ยู ๒๗

ดอกไม้ในวรรณคดีไทย ชุด ๑๙
๙๔ ลางลิง
ผู้ประพันธ์ : นักกลอน เค ยู ๒๗

ดอกไม้ในวรรณคดีไทย ชุด ๑๙
๙๕ จันทร์
ผู้ประพันธ์ : นักกลอน เค ยู ๒๗

ดอกไม้ในวรรณคดีไทย ชุด ๑๙
๙๖ จาก
ผู้ประพันธ์ : นักกลอน เค ยู ๒๗

ดอกไม้ในวรรณคดีไทย ชุด ๑๙
๙๗ มะไฟ
ผู้ประพันธ์ : นักกลอน เค ยู ๒๗

ดอกไม้ในวรรณคดีไทย ชุด ๑๙
๙๘ ฮาปอง
ผู้ประพันธ์ : นักกลอน เค ยู ๒๗

ดอกไม้ในวรรณคดีไทย ชุด ๑๙
๙๙ แจง
ผู้ประพันธ์ : นักกลอน เค ยู ๒๗

ดอกไม้ในวรรณคดีไทย ชุด ๑๙
๑๐๐ กรวย
ผู้ประพันธ์ : นักกลอน เค ยู ๒๗

ดอกไม้ในวรรณคดีไทย ชุด ๑๙
๑๐๑ กันเกรา
ผู้ประพันธ์ : นักกลอน เค ยู ๒๗

ดอกไม้ในวรรณคดีไทย ชุด ๑๙
๑๐๒ เม่า
ผู้ประพันธ์ : นักกลอน เค ยู ๒๗

บทส่งท้ายกลอนพรรณไม้ในวรรณคดีไทย
ผู้ประพันธ์ : นักกลอน เค ยู ๒๗

ดอกไม้งาม (๑)
โดย กุศล คำเพราะ

ดอกไม้งาม (๒)
โดย กุศล คำเพราะ

ดอกไม้งาม (๓)
โดย กุศล คำเพราะ

ดอกไม้งาม (๔)
โดย กุศล คำเพราะ

ดอกไม้งาม (๕)
โดย กุศล คำเพราะ

ดอกไม้งาม (๖)
โดย กุศล คำเพราะ

ดอกไม้งาม (๗)
โดย กุศล คำเพราะ

ดอกไม้งาม (๘)
โดย กุศล คำเพราะ

บัว พืชน้ำมากประโยชน์
โดย สถิตย์พันธ์ ธรรมสถิตย์

กล้วย (สมุนไพร ลำดับ ๑)
ผู้ประพันธ์ : นักกลอน เค ยู ๒๗

กระเจี๊ยบแดง (สมุนไพร ลำดับ ๒)
ผู้ประพันธ์ : นักกลอน เค ยู ๒๗

กัญชา (สมุนไพร ลำดับ ๓)
ผู้ประพันธ์ : นักกลอน เค ยู ๒๗

Copyright © 2019 Form Webmaster Amuletherritage.
กลับด้านบน