บทความ

เรื่องราวประวัติของ "หลวงปู่ทวด วัดช้างให้" นั้นเป็นเรื่องราวตามตำนาน กล่าวเล่าสืบต่อกัน มาบางตำนานบางตอนของ ประวัติหลวงปู่ทวดผู้เล่าก็อาจเสริมเพิ่มเติมกันไปบ้างเกี่ยวกับเรื่องราว.....

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ .นับแต่สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส สิ้นพระชนม์ เมื่อ พ.ศ.๒๓๙๖ ในรัชกาลที่ ๔ แล้ว พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว.....

สมเด็จพระพุฒาจารย์(โต พรหมรังสี) เจ้าพระคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดระฆังโฆสิตาราม จังหวัดธนบุรี นามเดิมว่า "โต" (กล่าวกันว่าเมื่อเป็นเด็ก รูปร่างท่านแบบบาง ผู้ใหญ่จึงตั้งชื่อให้ตรงกันข้าม (ข่มนาม) ว่า "โต" ).....

หลวงพ่อเงิน พุทธโชติ มีนามเดิมว่า "เงิน" เกิดเมื่อวันศุกร์ เดือน 10 ปีฉลู ซึ่งตรงกับวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2348 ตรงกับสมัยรัชกาลที่ 1 .....

พระภาวนาโกศล (หลวงปู่เอี่ยม สุวณฺณสโร) เดิมชื่อ “เอี่ยม” เป็นชาวบางขนุเทียน โดยกำเนิด บ้านอยู่ริมคลองบางหว้าหลังวัดหนัง ราชวรวิหาร.....

ประวัติการสร้างพระกริ่งปวเรศ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ วัดบวรนิเวศวิหาร สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๘ โปรดให้สร้างพระกริ่งปวเรศ.....

ธรรมชาติผิวพระสมเด็จบางขุนพรหม ในการศึกษาพระเครื่องทุกประเภทมีหลักยึดที่ควรทราบ ได้แก่ พิมพ์ เนื้อพระ และ ธรรมชาติของเนื้อพระ สำหรับพระสมเด็จบางขุนพรหม.....

พระครูวิมลคุณากร หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า นามเดิมว่า ศุข ท่านเกิดใน สกุล เกษเวช (ในภายหลังเชื้อสายทายาทท่านใช้นามสกุล เกษเวชสุริยา).....

การศึกษาพระสมเด็จวัดระฆัง (สองคลอง) จักรพรรดิพระเครื่องเป็นวลีที่คนทั่วไปเข้าใจกันดีว่า พระสมเด็จวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร) ฝีมือการแกะแม่พิมพ์ของหลวงวิจารณ์เจียรนัย.....

ตำนานเก่าเรื่องเล่าชาวบางเขน ๒๕๑๐ “จิตวิทยาหมู่ทำให้ต้องการแสดงความเด่นเพิ่มขึ้นทีละเล็กละน้อยจนเกินขอบเขตได้ง่าย ความเด่นนี้มีทั้งดีและไม่ดี จึงขอให้คิดให้เลือกเสียก่อนที่จะพูดหรือทำ”.....

ประวัติวิหารพระมงคลบพิตร วิหารพระมงคลบพิตร ตั้งอยู่ที่ตำบลประตูชัย อำภอพระนครศรีอยุธยา ทางทิศใต้ของวัดพระศรีสรรเพชญ.....

หลวงปู่เทียม พระวิสุทธาจารเถร นามเดิมว่า เทียม นามสกุล หาเรือนศรี เกิดเมื่อวันเสาร์ ขึ้น 3 ค่่า เดือนอ้าย ปีมะโรง ตรงกับวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2447 ตรงกับวันเสาร์ 11 ค่่า เดือน 8 ในรัชกาลที่ 5.....

ประวัติการสร้างพระสมเด็จเกศไชโย หาเอกสารอ้างอิงได้น้อยมาก จากประวัติการสร้างพระสมเด็จเกศไชโยและการบรรจุพระเครื่องลงกรุพอสรุปที่มาของการสร้างวิหารและพระพุทธรูปที่วัดเกษไชโยในรัชกาลที่ ๔ .....

หลวงพ่อทับ พระครูเทพสิทธิเทพาธิบดี (วัดทอง) ตั้งอยู่ริมคลองบางกอกน้อยฝั่งตะวันตก ตรงข้ามกับบางขุนนนท์ เป็นวัดสมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมชื่อวัดทอง พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า จุฬาโลกมหาราช.....

พระสมเด็จบางขุนพรหมเป็นพระในสกุล “พระสมเด็จวัดระฆัง” ที่สร้างโดยเสมียนตาเจิมและปลุกเสกโดยสมเด็จพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี เป็นที่พึงปรารถนาแก่ประชาชนที่เคารพกราบไหว้พระคุณอันประเสริฐของท่าน.....

หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้วเป็นวัดราษฎร์เก่าแก่ วัดหนึ่ง ไม่เคยมีใครเขียนประวัติไว้ สมัยก่อนไม่มีใครใคร่สนใจในเรื่องประวัติ และก็ไม่มีความสำคัญอันใดเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ .....

หลวงปู่เอี่ยม ปฐมนาม เกิดในรัชกาลที่ ๒ เมื่อปีฉลู พ.ศ. ๒๓๕๙ เป็นบุตรคนแรกของ นายนาค และ นางจนัทร์ โดยมีพี่น้องท้องเดียวกัน 4 คน บ้านเกิดบานแหลมใหญ่ ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี .....

หลวงพ่อกลั่น ธมฺมโชโต วัดพระญาติการาม เป็นวัดที่สร้างขึ้นตั้งแต่ครั้งที่กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ตั้งอยู่ทืีตำบลไผ่ลิง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.....

หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ พระคุณเจ้าหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ มีชาติกำเนิดในสกุล “หนูศรี” เดิมชื่อดู่ เกิดเมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๔๔๗ ตรงกับวันศุกร์ขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๖ ปีมะโรง.....

หลวงพ่อจง พุทฺธสโร ท่านได้ถือกำเนิดที่ ตำบลหน้าไม้ อ ำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในต้นสมัยรัชกาลที่ ๕ ของราชวงศ์จักรี ในวันขึ้น ๘ ค่่ำ เดือน ๔ ปีวอก......

หลวงพ่อปาน โสนันโทเถระ ชาติภูมิ ของหลวงพ่อปาน ท่านได้ถือกำเนิดที่ย่านวัดบางนมโค อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๔๑๘ โยมบิดาชื่อ อาจ โยมมารดาชื่อ อิ่ม นามสกุล สุทธาวงศ.....

สมเด็จพระสังฆราช (ติสสเทโว แพ) สมเด็จพระสังฆราช วัดสุทัศน์เทพวราราม พระนามเดิมว่า แพ พระฉายานาม ติสสเทว ประสูติใน รัชกาลที่ 4 วันพุธ เดือน 12 ขึ้น 15 ค่่า ปีมะโรง จุลศักราช 1218 .....

หลวงปู่ทิม อิสริโก นามเดิมชื่อ ทิม นามสกุล งามศรี เกิดที่บ้านหัวทุ่งตาบุตร หมู่ที่ ๒ ตำบลละหารไร่ อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง .....

พระครูนิวาสธรรมขันธ์ (หลวงพ่อเดิม) ชาติภูมิ หลวงพ่อเดิมถือกำเนิดเมื่อวันพุธ แรม ๑๓ ค่่ำ เดือน ๓ ปีวอก จุลศักราช ๑๒๒๒ (แรม ๑๓ ค่ำ นั่นมิใช่วันพุธ เป็นวันศุกร์ตรงกับวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๐๓ .....

ครูบาศรีวิชัย ซึ่งเป็นที่รู้จักกันทั่วไป โดยเฉพาะในเขตล้านนาว่าเป็น "ตนบุญ" หรือ "นักบุญ" อันมีความหมายเชิงยกย่องว่า เป็นนักบวชที่มีคุณสมบัติพิเศษ .....

หลวงปู่ทอง อายะนะ วัดราชโยธา ท่านเป็นยอดพระเกจิที่เก่งมาก ๆ ในสมัยก่อน โดยท่านเป็นศิษย์รุ่นน้องของสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต พรหมรังสี) .....

สมเด็จพระวันรัต(แดง สีลวฑฺฒโน) ได้สร้างวัดขึ้นวัดหนึ่งที่บ้านเดิมของท่านขนานนามว่า “วัดโพธิมิตร” โดยอนุโลมตามนามโยมบิดามารดา ถวายเป็นอารามหลวง .....

หลวงพ่อฉุย พระสุวรรณมุนี นรสีห์ธรรมทายาทสังฆปาโมกข์ ที่สุดแห่งอริยสงฆ์องค์หนึ่งที่ได้อุบัติขึ้นแล้วที่ เมืองเพชรบุรี "หลวงพ่อฉุย" .....

หลวงพ่อแดง (พระครูญาณวิลาศ) อดีตเจ้าอาวาสวัดเขาบันไดอิฐ ท่านเกิดเมื่อเดือนเมษายน ปีระกา พ.ศ. ๒๔๒๑ ที่ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี .....

หลวงปู่รอด เป็นชาวบางพรม ต่อมาได้ย้ายไปจำพรรษาที่วัดนายโรง จนกระทั้งได้รับแต่งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดนายโรง ชื่อเสียงโด่งดังเป็นพิเศษในด้านพุทธาคมและเวทย์วิทยาคม .....

หลวงพ่อพรหม ถาวโร ถือกำเนิดเมื่อวันพฤหัสบดี ขึ้น ๕ ค่่ำ เดือน ๕ ปีมะแม ตรงกับวันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๔๒๖ ณ ตำบลบ้านแพรก อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา .....

หลวงปู่ไข่ อินฺทสโร หรือที่รู้จักกันดีในหมู่นักสะสมพระเครื่องว่า หลวงปู่ไข่ วัดเชิงเลน เป็นชาวแปดริ้ว บ้านเกิดอยู่บริเวณประตูน้้าท่าไข่ อ้าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา .....

หลวงพ่อแก้ว วัดเครือวัลย์ จ.ชลบุรี เมื่อย้อนหลังไปเมื่อประมาณ ๑๕๐ ปีก่อนนี้ ถ้ามีใครเอ่ยถึงคำว่า หลวงพ่อแก้ว คงเป็นที่น่าแปลกใจ และสงสัยไปตาม ๆ กันว่า ท่านเป็นใคร จำพรรษาอยู่วัดไหน .....

หลวงพ่อคง สุวัณณ วัดซำป่าง่าม จังหวัดฉะเชิงเทรา พระเกจิอำจำรย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังและเป็นที่เคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชนอย่ำงกว้างขวาง โดยเฉพาะชำวเมืองฉะเชิงเทรา .....

หลวงพ่อคง ธมฺมโชโต ท่านเกิดเมื่อวันเสาร์ที่ ๒ เมษายน ๒๔๐๘ ตรงกับวันขึ้น ๘ ค่่า เดอืน ๕ ปีฉลู ณ บ้านส่าโรง ปัจจุบันคือ ต.โรงหีบ อ.บางคณฑี จ.สมุทรสงคราม ......

สมเด็จพระพุฒาจารย์ (นวม) และ หลวงพ่อทับ ความในวงการคณะสงฆ์ กล่าวกันว่า สมเด็จพระพุฒาจารย์ (นวม พุทธสโร) อดีตเจ้าอาวาส ลำดับที่ ๖ แห่งวัดอนงคาราม ฝั่งธนบุรี .....

หลวงพ่อดิ่ง พระครูพิบูลย์คณารักษ์ วัดบางวัว จังหวัดฉะเชิงเทรา หนึ่งในพระเกจิชื่อดังในอดีต วัตถุมงคลและเครื่องรางของขลังของท่านล้วนเป็นที่นิยมสะสมของพุทธศาสนิกชน .....

หลวงพ่อ หรุ่น เก้ายอด หลวงพ่อหรุ่น เป็นชาวเชียงราก จ.พระนครศรีอยุธยา เกิดเมื่อประมาณ พ.ศ. 2390 ท่านศึกษาวิทยาคมและไสยศาสตร์มาตั้งแต่เด็ก ๆ จนเก่งกล้าสามารถมาก .....

หลวงพ่อเปลี่ยน วัดใต้ พระวิสุทธิรังษี (หลวงปู่เปลี่ยน อินทสโร) เจ้าอาวาสวัดไชยชุมพลชนะสงคราม (วัดใต้) จังหวัดกาญจนบุรี หรือเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่า หลวงพ่อวัดใต้หรือหลวงปู่วัดใต้ .....

หลวงพ่อขอม (พระครูอุภัยภาดาทร) วัดไผ่โรงวัว อำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี....เด็กชายเป้าในอดีตซึ่งบัดนี้สละทุกสิ่ง เพื่อเจริญรอยตามบาทพระพุทธองค์ ท่านคือศิษย์พระคถาคต ผู้มุ่งมั่น .....

หลวงพ่อวัดไร่ขิง (วัดมงคลจินดาราม) องค์หลวงพ่อวัดไร่ขิงเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๔ ศอก ๒ นิ้วเศษ สูง ๔ ศอก ๑๖ นิ้วเศษ ประดิษฐานอยู่บนฐานชุกชี ๕ ชั้น .....

พระขุนแผนเคลือบ กรุวัดใหญ่ชัยมงคล เอกลักษณ์และจุดพิจารณา คือ น้ำยาเคลือบ ซึ่งจะเคลือบเฉพาะด้านหน้า สีจะออกโทนน้ำตาลแก่ .....

พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง สุพรรณบุรี ในบรรดาพระเครื่องชั้นนำของเมืองสุพรรณบุรี มักมีชื่อของ “พระขุนแผน” .....

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ พระนามเดิมหม่อมราชวงศ์ชื่น ทรงเป็นโอรสหม่อมเจ้าถนอม และหม่อมเอม ประสูติเมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๑๕ .....

เจ้าคุณนรฯ ธมฺมวิตกฺโก ภิกขุ วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร ท่านรับราชการมหาดเล็กหลวง และมีตำแหน่งเป็นต้นห้องพระบรรทมพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่ .....

พระพุทธชินสีห์ วัดบวรนิเวศวิหาร พระประธานพระอุโบสถวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะสุโขทัย .....

พระพุทธชินราช เป็นพระพุทธรูปศิลปะสุโขทัย ที่มีลักษณะเด่นเป็นพิเศษ ต่างไปจากพระพุทธรูปศิลปะสุโขทัย แบบอื่น ๆ อย่างชัดเจน เป็นพระพุทธรูปศิลปะสมัยสุโขทัยหมวดพิเศษ .....

หลวงพ่อโสธร วัดโสธรวรารามวรวิหาร เรื่องเล่าสามพี่น้อง เริ่มตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย มีพระพุทธรูปลอยน้ำมา 3 องค์ที่แม่น้ำบางปะกง ชาวบ้านได้ช่วยกันอัญเชิญขึ้นมาบนฝั่ง .....

พระปฐมเจดีย์ เป็นเจดีย์องค์ใหญ่ ตั้งอยู่ในวัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร จังหวัดนครปฐม นับว่าเป็นปูชนียสถานที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในไทย สันนิษฐานว่า สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช .....

หลวงพ่อวัดเขาตะเคราหรือหลวงพ่อทองวัดเขาตะเครา เป็นพระพุทธรูปปางมาวิชัย หน้าตักกว้าง ๒๑ นิ้ว ภายนอกเห็นเป็นปูนปั้นลาย นัยว่าภายในองค์พระเป็นทองคำหรือทองสัมฤทธิ์ มีประวัติ .....

หลวงพ่อธรรมจักร พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองชัยนาท ประดิษฐานเป็นพระประธานในพระวิหารเชิงเขา วัดธรรมามูลวรวิหาร ศิลปะประยุกต์สมัยเชียงแสนตอนปลายถึงกรุงสุโขทัยตอนต้น ผสมกับสมัยกรุงศรีอยุธยา .....

หลวงพ่อบ้านแหลม พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพเลื่อมใสของคนทั่วไป เป็นพระพุทธรูปยืนอุ้มบาตร ขนาดเท่าคนจริงสูงประมาณ 167 เซนติเมตร .....

หลวงพ่อโต พระพุทธรูปศิลปะอู่ทองตอนปลาย ปางมารวิชัย ประดิษฐานอยู่ในพระวิหารวัดพนัญเชิง ริมฝั่งแม่น้ำป่าสัก หลวงประเสริฐอักษรนิติ์ระบุว่า สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๑๘๖๘ สมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ .....

หลวงปู่ใจ อินฺทสุวณฺโณ วัดเสด็จ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม เป็นอมตะเถราจารย์ท่านหนึ่งแห่งลำน้ำแม่กลอง ซึ่งเกียรติคุณชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จัก และเคารพศรัทธาจากบรรดาศิษย์ สมณศักดิ์ที่ พระราชมงคลวุฒาจารย์ .....

สมเด็จพระสังฆราช (สุก) ทรงเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๔ ทรงเป็นพระบรมราชาจารย์ของล้นเกล้าฯ ในรัชกาลที่ 2, ที่ 3 และที่ 4 ทรงพระคุณพิเศษจนได้รับพระฉายานามอันเป็นที่รู้กันทั่วไปว่า “พระสังฆราชไก่เถื่อน” .....

ความเชื่อดั้งเดิมเกี่ยวกับ "พระสมเด็จปิลันทน์" ในวงการพระเครื่อง มีความเชื่อในเรื่องเกี่ยวกับพระเครื่องของพระพุทธุปบาทปิลันทน์ หรือที่วงการพระเครื่องเรียกว่า "พระปิลันทน์" หรือ "พระสมเด็จปิลันทน์" นั้น .....

หลวงปู่เผือก เป็นพระคณาจารย์ที่เกียรติคุณชื่อเสียงโด่งดัง เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย ไม่แต่เฉพาะในท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการเท่านั้น ดังจะเห็นได้จากพิธีพุทธาภิเษกครั้งสำคัญ ๆ จะมีท่านร่วมอยู่ด้วยเสมอ .....

พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร พระภิกษุฝ่ายอรัญวาสี (วัดป่า) ซึ่งหลวงปู่ใหญ่เสาร์ กนฺตสีโล และ พระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต เป็นพระบูรพาจารย์ผู้ริเริ่มการถือธุดงควัตรและใช้ชีวิตแบบพระธุดงคกรรมฐาน ออกบำเพ็ญภาวนาตามป่าเขา .....

อริยะสงฆ์เมืองนครศรีธรรมราช พ่อท่านเขียว อินทมุนี หรือ หลวงปู่เขียว วัดหรงบน ท่านมีวาจาสิทธ์พูดอย่างไรจะเป็นอย่างนั้น สรีระอันอมตะของท่านแข็งเป็นหิน ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ในหีบแก้วที่วัดหรงบน .....

หลวงพ่อกรัก สุวณฺณสาโร วัดอัมพวัน พระเกจิอาจารย์ เชื้อสายรามัญ เป็นที่เคารพเลื่อมใสศรัทธาของชาวลพบุรี โดยเฉพาะชาวลพบุรีที่มีเชื้อสายรามัญ .....

หลวงพ่อสุ่น จันทโชติ วัดศาลากุน ต.เกาะเกร็ด นนทบุรี พระเกจิชื่อดังเจ้าตำรับเครื่องรางของขลัง หนึ่งในชุดเบญจภาคี “หนุมานแกะ” อันโด่งดัง .....

ความศักดิ์สิทธิ์อภินิหารของหลวงพ่อปาน เป็นที่เลื่องลือ เป็นพระอาจารย์ที่มีญาณแก่กล้าโด่งดังในสมัยรัชกาลที่ ๕ เครื่องรางของขลังเป็นที่เลื่อมใสศรัทธา .....

เมื่อหลวงพ่อไปอยู่วัดสำนักขุนเณรแล้ว คณะทายกทายิกาวัดวังตะกูมีความอาลัย ก็พากันมานิมนต์หลวงพ่อให้กลับไปจำพรรษาที่วัดวังตะกูตามเดิม .....

หลวงปู่นาค สร้างพระปิดตามหาอุตม์ เนื้อเมฆพัด ปี พ.ศ. 2432 ซึ่งเป็นปีเดียวกับที่หลวงปู่นาคได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ที่ พระครูปัจฉิมทิศบริหาร .....

วัตรปฎิบัติตัวของหลวงพ่อแช่ม วัดตาก้องนั้น กล่าวกันว่า ท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ค่อนข้างแปลก แม้แต่กุฎิของท่านที่ปลูกคร่อมที่นาและที่วัด .....

หลวงพ่อทาเป็นพระเถราจารย์องค์หนึ่งที่รัชกาลที่๕ ทรงโปรดปรานเป็นอย่างมาก ดังนั้น พระราชพิธีหลวงต่างๆ ท่านจะรับสั่งให้นิมนต์ .....

หลวงปู่จัน วัดโมลี เป็นพระอาจารย์ที่ทรงวิทยาคมสูง และเป็นผู้สร้างพระปิดตาแร่บางไผ่อันโด่งดัง .....

หลวงพ่อทองสุข บำเพ็ญประโยชน์ต่อพระศาสนา บูรณะวัดโตนดหลวงซึ่งชำรุดทรุดโทรมให้ดีขึ้น ยังมีเมตตาจิตสร้างวัดช้างแทงกระจาด วัดท่าขาม และวัดเขาลูกช้าง .....

พระไพโรจน์วุฒาจารย์ อดึตเจ้าอาวาสวัดท่ากระบือ ท่านริเริ่มสร้างสรรค์ พัฒนาให้เป็นวัดที่สมบูรณ์พร้อมทุกอย่าง .....

หลวงพ่อชุ่ม เป็นพระนักปฏิบัติธรรมชอบสมถะ เชี่ยวชาญทางวิปัสสนากรรมฐาน ตลอดจนวิทยาคม เวทมนตร์อาคมต่างๆ สานุศิษย์ทั้งหลายให้ความเลื่อมใสศรัทธา .....

หลวงพ่อพุ่ม จันทโชติ(พระครูรัตนรังษี) กำเนิด เมื่อประมาณปี พ.ศ.๒๓๙๙ ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดบางโคล่นอก เมื่อ พ.ศ.๒๔๖๑ .....

ชีวประวัติ หลวงพ่อคูณ พระเกจิวัดบ้านไร่แห่งเมืองโคราช จากหนังสือที่ระลึกในงานพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่ และครูใหญ่พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ) .....

พระครูนันทธีราจารย์ (หลวงพ่อเหลือ นันทสาโร) วัดสาวชะโงก อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา ๑ ในยอดพระอริยคณาจารย์ ยุคสงครามมหาเอเชียบูรพา .....

นับตั้งแต่หลวงพ่อแพ เขมังกโร ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส วัดพิกุลทอง ได้บำเพ็ญประโยชน์ภายในวัด และสาธารณประโยชน์ เพื่ออนุเคราะห์ประชาชนทั่วไป .....

ประวัติหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ พระนิพนธ์ของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (ปุ่น ปุณฺณสิริ) สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๗ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม .....

ประวัติหลวงพ่ออุปัชฌาย์ไปล่ ฉนทสโร
อดีตเจ้าอาวาส วัดกำแพง บางขุนเทียน ธนบุรี .....

หลวงพ่อจั่น จันทศร เกิดที่ตำบลบางมอญ อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปีกุน พ.ศ. 2380 .....

ชีวประวัติของพระครูธรรมานุกูล (ภู จนฺทเกสโร) วัดอินทรวิหาร บางขุนพรหม ความสัมพันธ์ เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) กับ หลวงปู่ภู .....

หลวงพ่อน้อย คันธโชโต พระเกจิดังเจ้าตำรับพระราหูอมจันทร์ เครื่องรางที่ให้คุณในด้านของโชคลาภ การพ้นจากเคราะห์ต่างๆ และเสริมดวงชะตา .....

ชีวประวัติ หลวงปู่รอด อินทปัญญา อดีตเจ้าอาวาส วัดสามไถ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นพระที่เคร่งครัดในพระธรรมวินัย .....

ชีวประวัติ หลวงพ่อห้อง วัดช่องลม จากคำบอกเล่าของหลวงพ่อเปาะได้เล่าให้พระราชวรเวทีฟัง และพระราชวรเวทีได้เล่าให้คุณบุญเสริม ศรีภิรมณ์ฟัง เมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๙ .....

หลวงปู่จันทร์ วัดนางหนู ลพบุรี พระเกจิอาจารย์ชื่อดังสมัยสงครามอินโดจีนต่อสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นที่กล่าวขวัญและเลื่อมใสศรัทธาสืบมาจนถึงปัจจุบัน .....

หลวงพ่อเนียม ภุมสโร ท่านถือกำเนิดเมื่อ กุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. ๒๔๐๗ ที่บ้านท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี .....

"พระครูสังวรโสภณ" หรือ "หลวงพ่อสาย ติสสโร" วัดพยัคฆาราม (วัดเสือ) อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี พระเกจิอาจารย์ดังลพบุรี .....

วัดเขาสมอคอน ในอดีตมีพระเกจิอาจารย์ดังที่ชาวละโว้ให้ความเคารพนับถือมากที่สุด "หลวงปู่ก๋ง" พระมหาเถระที่มีอายุยืนยาวถึง 125 ปี.....

หลวงปู่ชู ฉันทสโร อดีตเจ้าอาวาสวัดนาคปรก เขตภาษีเจริญ เป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดัง เมื่อประมาณ 100 กว่าปีก่อน .....

หลวงพ่อทองอยู่ได้สร้างเสนาสนะและสถานศึกษาไว้หลายแห่ง ดังนี้ โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ โรงเรียนบ้านบึงหมัน โรงเรียนบ้านท่ากร่าง .....

พระครูธรรมการศึกษา หรือ หลวงพ่อเพ็ชร์ สิริวทฺฒโน อดีตเจ้าอาวาสวัดนนทรีย์ ต.พุดเลา อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นชาว อ.บางปะหัน โดยกำเนิด.....

หลวงพ่อชม พรหมโชติ "พระนักพัฒนา แห่งเมืองกรุงเก่า" ภูมิลำเนาเดิมอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานี พระเครื่องของท่านเป็นตำนาน .....

Copyright © 2019 Form Webmaster Amuletherritage.
กลับด้านบน