บทความ

เรื่องราวประวัติของ "หลวงปู่ทวด วัดช้างให้" นั้นเป็นเรื่องราวตามตำนาน กล่าวเล่าสืบต่อกัน มาบางตำนานบางตอนของ ประวัติหลวงปู่ทวดผู้เล่าก็อาจเสริมเพิ่มเติมกันไปบ้างเกี่ยวกับเรื่องราว.....

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ .นับแต่สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส สิ้นพระชนม์ เมื่อ พ.ศ.๒๓๙๖ ในรัชกาลที่ ๔ แล้ว พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว.....

สมเด็จพระพุฒาจารย์(โต พรหมรังสี) เจ้าพระคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดระฆังโฆสิตาราม จังหวัดธนบุรี นามเดิมว่า "โต" (กล่าวกันว่าเมื่อเป็นเด็ก รูปร่างท่านแบบบาง ผู้ใหญ่จึงตั้งชื่อให้ตรงกันข้าม (ข่มนาม) ว่า "โต" ).....

หลวงพ่อเงิน พุทธโชติ มีนามเดิมว่า "เงิน" เกิดเมื่อวันศุกร์ เดือน 10 ปีฉลู ซึ่งตรงกับวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2348 ตรงกับสมัยรัชกาลที่ 1 .....

พระภาวนาโกศล (หลวงปู่เอี่ยม สุวณฺณสโร) เดิมชื่อ “เอี่ยม” เป็นชาวบางขนุเทียน โดยกำเนิด บ้านอยู่ริมคลองบางหว้าหลังวัดหนัง ราชวรวิหาร.....

ประวัติการสร้างพระกริ่งปวเรศ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ วัดบวรนิเวศวิหาร สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๘ โปรดให้สร้างพระกริ่งปวเรศ.....

ธรรมชาติผิวพระสมเด็จบางขุนพรหม ในการศึกษาพระเครื่องทุกประเภทมีหลักยึดที่ควรทราบ ได้แก่ พิมพ์ เนื้อพระ และ ธรรมชาติของเนื้อพระ .....

พระครูวิมลคุณากร หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า นามเดิมว่า ศุข ท่านเกิดใน สกุล เกษเวช (ในภายหลังเชื้อสายทายาทท่านใช้นามสกุล เกษเวชสุริยา).....

การศึกษาพระสมเด็จวัดระฆัง (สองคลอง) จักรพรรดิพระเครื่องเป็นวลีที่คนทั่วไปเข้าใจกันดีว่า พระสมเด็จวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร) ฝีมือการแกะแม่พิมพ์ของหลวงวิจารณ์เจียรนัย.....

ตำนานเก่าเรื่องเล่าชาวบางเขน ๒๕๑๐ “จิตวิทยาหมู่ทำให้ต้องการแสดงความเด่นเพิ่มขึ้นทีละเล็กละน้อยจนเกินขอบเขตได้ง่าย ความเด่นนี้มีทั้งดีและไม่ดี จึงขอให้คิดให้เลือกเสียก่อนที่จะพูดหรือทำ”.....

ประวัติวิหารพระมงคลบพิตร วิหารพระมงคลบพิตร ตั้งอยู่ที่ตำบลประตูชัย อำภอพระนครศรีอยุธยา ทางทิศใต้ของวัดพระศรีสรรเพชญ.....

หลวงปู่เทียม พระวิสุทธาจารเถร นามเดิมว่า เทียม นามสกุล หาเรือนศรี เกิดเมื่อวันเสาร์ ขึ้น 3 ค่่า เดือนอ้าย ปีมะโรง ตรงกับวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2447 ตรงกับวันเสาร์ 11 ค่่า เดือน 8 ในรัชกาลที่ 5.....

ประวัติการสร้างพระสมเด็จเกศไชโย หาเอกสารอ้างอิงได้น้อยมาก จากประวัติการสร้างพระสมเด็จเกศไชโยและการบรรจุพระเครื่องลงกรุพอสรุปที่มาของการสร้างวิหารและพระพุทธรูปที่วัดเกษไชโยในรัชกาลที่ ๔ .....

หลวงพ่อทับ พระครูเทพสิทธิเทพาธิบดี (วัดทอง) ตั้งอยู่ริมคลองบางกอกน้อยฝั่งตะวันตก ตรงข้ามกับบางขุนนนท์ เป็นวัดสมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมชื่อวัดทอง พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า จุฬาโลกมหาราช.....

พระสมเด็จบางขุนพรหมเป็นพระในสกุล “พระสมเด็จวัดระฆัง” ที่สร้างโดยเสมียนตาเจิมและปลุกเสกโดยสมเด็จพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี เป็นที่พึงปรารถนาแก่ประชาชนที่เคารพกราบไหว้พระคุณอันประเสริฐของท่าน.....

หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้วเป็นวัดราษฎร์เก่าแก่ วัดหนึ่ง ไม่เคยมีใครเขียนประวัติไว้ สมัยก่อนไม่มีใครใคร่สนใจในเรื่องประวัติ และก็ไม่มีความสำคัญอันใดเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ .....

หลวงปู่เอี่ยม ปฐมนาม เกิดในรัชกาลที่ ๒ เมื่อปีฉลู พ.ศ. ๒๓๕๙ เป็นบุตรคนแรกของ นายนาค และ นางจนัทร์ โดยมีพี่น้องท้องเดียวกัน 4 คน บ้านเกิดบานแหลมใหญ่ ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี .....

หลวงพ่อกลั่น ธมฺมโชโต วัดพระญาติการาม เป็นวัดที่สร้างขึ้นตั้งแต่ครั้งที่กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ตั้งอยู่ทืีตำบลไผ่ลิง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.....

หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ พระคุณเจ้าหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ มีชาติกำเนิดในสกุล “หนูศรี” เดิมชื่อดู่ เกิดเมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๔๔๗ ตรงกับวันศุกร์ขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๖ ปีมะโรง.....

หลวงพ่อจง พุทฺธสโร ท่านได้ถือกำเนิดที่ ตำบลหน้าไม้ อ ำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในต้นสมัยรัชกาลที่ ๕ ของราชวงศ์จักรี ในวันขึ้น ๘ ค่่ำ เดือน ๔ ปีวอก......

หลวงพ่อปาน โสนันโทเถระ ชาติภูมิ ของหลวงพ่อปาน ท่านได้ถือกำเนิดที่ย่านวัดบางนมโค อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๔๑๘ โยมบิดาชื่อ อาจ โยมมารดาชื่อ อิ่ม นามสกุล สุทธาวงศ.....

สมเด็จพระสังฆราช (ติสสเทโว แพ) สมเด็จพระสังฆราช วัดสุทัศน์เทพวราราม พระนามเดิมว่า แพ พระฉายานาม ติสสเทว ประสูติใน รัชกาลที่ 4 วันพุธ เดือน 12 ขึ้น 15 ค่่า ปีมะโรง จุลศักราช 1218 .....

หลวงปู่ทิม อิสริโก นามเดิมชื่อ ทิม นามสกุล งามศรี เกิดที่บ้านหัวทุ่งตาบุตร หมู่ที่ ๒ ตำบลละหารไร่ อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง .....

พระครูนิวาสธรรมขันธ์ (หลวงพ่อเดิม) ชาติภูมิ หลวงพ่อเดิมถือกำเนิดเมื่อวันพุธ แรม ๑๓ ค่่ำ เดือน ๓ ปีวอก จุลศักราช ๑๒๒๒ (แรม ๑๓ ค่ำ นั่นมิใช่วันพุธ เป็นวันศุกร์ตรงกับวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๐๓ .....

ครูบาศรีวิชัย ซึ่งเป็นที่รู้จักกันทั่วไป โดยเฉพาะในเขตล้านนาว่าเป็น "ตนบุญ" หรือ "นักบุญ" อันมีความหมายเชิงยกย่องว่า เป็นนักบวชที่มีคุณสมบัติพิเศษ .....

หลวงปู่ทอง อายะนะ วัดราชโยธา ท่านเป็นยอดพระเกจิที่เก่งมาก ๆ ในสมัยก่อน โดยท่านเป็นศิษย์รุ่นน้องของสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต พรหมรังสี) .....

สมเด็จพระวันรัต(แดง สีลวฑฺฒโน) ได้สร้างวัดขึ้นวัดหนึ่งที่บ้านเดิมของท่านขนานนามว่า “วัดโพธิมิตร” โดยอนุโลมตามนามโยมบิดามารดา ถวายเป็นอารามหลวง .....

หลวงพ่อฉุย พระสุวรรณมุนี นรสีห์ธรรมทายาทสังฆปาโมกข์ ที่สุดแห่งอริยสงฆ์องค์หนึ่งที่ได้อุบัติขึ้นแล้วที่ เมืองเพชรบุรี "หลวงพ่อฉุย" .....

หลวงพ่อแดง (พระครูญาณวิลาศ) อดีตเจ้าอาวาสวัดเขาบันไดอิฐ ท่านเกิดเมื่อเดือนเมษายน ปีระกา พ.ศ. ๒๔๒๑ ที่ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี .....

หลวงปู่รอด เป็นชาวบางพรม ต่อมาได้ย้ายไปจำพรรษาที่วัดนายโรง จนกระทั้งได้รับแต่งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดนายโรง ชื่อเสียงโด่งดังเป็นพิเศษในด้านพุทธาคมและเวทย์วิทยาคม .....

หลวงพ่อพรหม ถาวโร ถือกำเนิดเมื่อวันพฤหัสบดี ขึ้น ๕ ค่่ำ เดือน ๕ ปีมะแม ตรงกับวันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๔๒๖ ณ ตำบลบ้านแพรก อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา .....

หลวงปู่ไข่ อินฺทสโร หรือที่รู้จักกันดีในหมู่นักสะสมพระเครื่องว่า หลวงปู่ไข่ วัดเชิงเลน เป็นชาวแปดริ้ว บ้านเกิดอยู่บริเวณประตูน้้าท่าไข่ อ้าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา .....

หลวงพ่อแก้ว วัดเครือวัลย์ จ.ชลบุรี เมื่อย้อนหลังไปเมื่อประมาณ ๑๕๐ ปีก่อนนี้ ถ้ามีใครเอ่ยถึงคำว่า หลวงพ่อแก้ว คงเป็นที่น่าแปลกใจ และสงสัยไปตาม ๆ กันว่า ท่านเป็นใคร จำพรรษาอยู่วัดไหน .....

หลวงพ่อคง สุวัณณ วัดซำป่าง่าม จังหวัดฉะเชิงเทรา พระเกจิอำจำรย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังและเป็นที่เคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชนอย่ำงกว้างขวาง โดยเฉพาะชำวเมืองฉะเชิงเทรา .....

หลวงพ่อคง ธมฺมโชโต ท่านเกิดเมื่อวันเสาร์ที่ ๒ เมษายน ๒๔๐๘ ตรงกับวันขึ้น ๘ ค่่า เดอืน ๕ ปีฉลู ณ บ้านส่าโรง ปัจจุบันคือ ต.โรงหีบ อ.บางคณฑี จ.สมุทรสงคราม ......

สมเด็จพระพุฒาจารย์ (นวม) และ หลวงพ่อทับ ความในวงการคณะสงฆ์ กล่าวกันว่า สมเด็จพระพุฒาจารย์ (นวม พุทธสโร) อดีตเจ้าอาวาส ลำดับที่ ๖ แห่งวัดอนงคาราม ฝั่งธนบุรี .....

หลวงพ่อดิ่ง พระครูพิบูลย์คณารักษ์ วัดบางวัว จังหวัดฉะเชิงเทรา หนึ่งในพระเกจิชื่อดังในอดีต วัตถุมงคลและเครื่องรางของขลังของท่านล้วนเป็นที่นิยมสะสมของพุทธศาสนิกชน .....

หลวงพ่อ หรุ่น เก้ายอด หลวงพ่อหรุ่น เป็นชาวเชียงราก จ.พระนครศรีอยุธยา เกิดเมื่อประมาณ พ.ศ. 2390 ท่านศึกษาวิทยาคมและไสยศาสตร์มาตั้งแต่เด็ก ๆ จนเก่งกล้าสามารถมาก .....

หลวงพ่อเปลี่ยน วัดใต้ พระวิสุทธิรังษี (หลวงปู่เปลี่ยน อินทสโร) เจ้าอาวาสวัดไชยชุมพลชนะสงคราม (วัดใต้) จังหวัดกาญจนบุรี หรือเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่า หลวงพ่อวัดใต้หรือหลวงปู่วัดใต้ .....

หลวงพ่อขอม (พระครูอุภัยภาดาทร) วัดไผ่โรงวัว อำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี....เด็กชายเป้าในอดีตซึ่งบัดนี้สละทุกสิ่ง เพื่อเจริญรอยตามบาทพระพุทธองค์ ท่านคือศิษย์พระคถาคต ผู้มุ่งมั่น .....

หลวงพ่อวัดไร่ขิง (วัดมงคลจินดาราม) องค์หลวงพ่อวัดไร่ขิงเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๔ ศอก ๒ นิ้วเศษ สูง ๔ ศอก ๑๖ นิ้วเศษ ประดิษฐานอยู่บนฐานชุกชี ๕ ชั้น .....

พระขุนแผนเคลือบ กรุวัดใหญ่ชัยมงคล เอกลักษณ์และจุดพิจารณา คือ น้ำยาเคลือบ ซึ่งจะเคลือบเฉพาะด้านหน้า สีจะออกโทนน้ำตาลแก่ .....

พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง สุพรรณบุรี ในบรรดาพระเครื่องชั้นนำของเมืองสุพรรณบุรี มักมีชื่อของ “พระขุนแผน” .....

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ พระนามเดิมหม่อมราชวงศ์ชื่น ทรงเป็นโอรสหม่อมเจ้าถนอม และหม่อมเอม ประสูติเมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๑๕ .....

เจ้าคุณนรฯ ธมฺมวิตกฺโก ภิกขุ วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร ท่านรับราชการมหาดเล็กหลวง และมีตำแหน่งเป็นต้นห้องพระบรรทมพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่ .....

พระพุทธชินสีห์ วัดบวรนิเวศวิหาร พระประธานพระอุโบสถวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะสุโขทัย .....

พระพุทธชินราช เป็นพระพุทธรูปศิลปะสุโขทัย ที่มีลักษณะเด่นเป็นพิเศษ ต่างไปจากพระพุทธรูปศิลปะสุโขทัย แบบอื่น ๆ อย่างชัดเจน เป็นพระพุทธรูปศิลปะสมัยสุโขทัยหมวดพิเศษ .....

หลวงพ่อโสธร วัดโสธรวรารามวรวิหาร เรื่องเล่าสามพี่น้อง เริ่มตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย มีพระพุทธรูปลอยน้ำมา 3 องค์ที่แม่น้ำบางปะกง ชาวบ้านได้ช่วยกันอัญเชิญขึ้นมาบนฝั่ง .....

พระปฐมเจดีย์ เป็นเจดีย์องค์ใหญ่ ตั้งอยู่ในวัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร จังหวัดนครปฐม นับว่าเป็นปูชนียสถานที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในไทย สันนิษฐานว่า สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช .....

หลวงพ่อวัดเขาตะเคราหรือหลวงพ่อทองวัดเขาตะเครา เป็นพระพุทธรูปปางมาวิชัย หน้าตักกว้าง ๒๑ นิ้ว ภายนอกเห็นเป็นปูนปั้นลาย นัยว่าภายในองค์พระเป็นทองคำหรือทองสัมฤทธิ์ มีประวัติ .....

หลวงพ่อธรรมจักร พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองชัยนาท ประดิษฐานเป็นพระประธานในพระวิหารเชิงเขา วัดธรรมามูลวรวิหาร ศิลปะประยุกต์สมัยเชียงแสนตอนปลายถึงกรุงสุโขทัยตอนต้น ผสมกับสมัยกรุงศรีอยุธยา .....

หลวงพ่อบ้านแหลม พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพเลื่อมใสของคนทั่วไป เป็นพระพุทธรูปยืนอุ้มบาตร ขนาดเท่าคนจริงสูงประมาณ 167 เซนติเมตร .....

หลวงพ่อโต (พระพุทธไตรรัตนนายก) วัดพนัญเชิง พระพุทธรูปศิลปะอู่ทองตอนปลาย ปางมารวิชัย ประดิษฐานอยู่ในพระวิหารวัดพนัญเชิง ริมฝั่งแม่น้ำป่าสัก หลวงประเสริฐอักษรนิติ์ระบุว่า สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๑๘๖๘ .....

หลวงปู่ใจ อินฺทสุวณฺโณ วัดเสด็จ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม เป็นอมตะเถราจารย์ท่านหนึ่งแห่งลำน้ำแม่กลอง ซึ่งเกียรติคุณชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จัก และเคารพศรัทธาจากบรรดาศิษย์ สมณศักดิ์ที่ พระราชมงคลวุฒาจารย์ .....

สมเด็จพระสังฆราช (สุก) ทรงเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๔ ทรงเป็นพระบรมราชาจารย์ของล้นเกล้าฯ ในรัชกาลที่ 2, ที่ 3 และที่ 4 ทรงพระคุณพิเศษจนได้รับพระฉายานามอันเป็นที่รู้กันทั่วไปว่า “พระสังฆราชไก่เถื่อน” .....

สมเด็จพระพุฒาจารย์(ทัด เสนีวงศ์) กับ ความเชื่อเกี่ยวกับการสร้างพระเครื่องที่ในวงการ เรียกว่า "พระปิลันทน์" หรือ "พระสมเด็จปิลันทน์" หรือ “พระเครื่องของพระพุทธุปบาทปิลันทน์” .....

หลวงปู่เผือก เป็นพระคณาจารย์ที่เกียรติคุณชื่อเสียงโด่งดัง เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย ไม่แต่เฉพาะในท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการเท่านั้น ดังจะเห็นได้จากพิธีพุทธาภิเษกครั้งสำคัญ ๆ จะมีท่านร่วมอยู่ด้วยเสมอ .....

พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร พระภิกษุฝ่ายอรัญวาสี (วัดป่า) ซึ่งหลวงปู่ใหญ่เสาร์ กนฺตสีโล และ พระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต เป็นพระบูรพาจารย์ผู้ริเริ่มการถือธุดงควัตรและใช้ชีวิตแบบพระธุดงคกรรมฐาน ออกบำเพ็ญภาวนาตามป่าเขา .....

พ่อท่านเขียว อินทมุนี วัดหรงบน อริยะสงฆ์เมืองนคร ท่านมีวาจาสิทธ์พูดอย่างไรจะเป็นอย่างนั้น สรีระอันอมตะของท่านแข็งเป็นหิน ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ในหีบแก้วที่วัดหรงบน .....

หลวงพ่อกรัก สุวณฺณสาโร วัดอัมพวัน พระเกจิอาจารย์ เชื้อสายรามัญ เป็นที่เคารพเลื่อมใสศรัทธาของชาวลพบุรี โดยเฉพาะชาวลพบุรีที่มีเชื้อสายรามัญ .....

หลวงพ่อสุ่น จันทโชติ วัดศาลากุน ต.เกาะเกร็ด นนทบุรี พระเกจิชื่อดังเจ้าตำรับเครื่องรางของขลัง หนึ่งในชุดเบญจภาคี “หนุมานแกะ” อันโด่งดัง .....

หลวงพ่อปาน วัดมงคลโคธาวาส (วัดบางเหี้ย) คลองด่าน ความศักดิ์สิทธิ์อภินิหารเป็นที่เลื่องลือ มีญาณแก่กล้าโด่งดังในสมัยรัชกาลที่ ๕ เครื่องรางของขลังเป็นที่เลื่อมใสศรัทธา .....

หลวงพ่อเขียน ธัมมรักขิโต ไปอยู่วัดสำนักขุนเณรแล้ว คณะทายกทายิกาวัดวังตะกูมีความอาลัย ก็พากันมานิมนต์หลวงพ่อให้กลับไปจำพรรษาที่วัดวังตะกูตามเดิม .....

หลวงปู่นาค วัดห้วยจระเข้ สร้างพระปิดตามหาอุตม์ เนื้อเมฆพัด ปี พ.ศ. 2432 ซึ่งเป็นปีเดียวกับที่หลวงปู่นาคได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ที่ พระครูปัจฉิมทิศบริหาร .....

หลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง พระเกจิอาจารย์แห่งลุ่มน้ำนครชัยศรี กล่าวกันว่า ท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ค่อนข้างแปลก แม้แต่กุฎิของท่านที่ปลูกคร่อมที่นาและที่วัด .....

หลวงพ่อทา วัดพะเนียงแตก เป็นพระเถราจารย์องค์หนึ่งที่รัชกาลที่๕ ทรงโปรดปรานเป็นอย่างมาก ดังนั้น พระราชพิธีหลวงต่างๆ ท่านจะรับสั่งให้นิมนต์ .....

หลวงปู่จัน วัดโมลี เป็นพระอาจารย์ที่ทรงวิทยาคมสูง และเป็นผู้สร้างพระปิดตาแร่บางไผ่อันโด่งดัง .....

หลวงพ่อทองสุข อินทโชโต (พระครูพินิจสุตคุณ) บำเพ็ญประโยชน์ต่อพระศาสนา บูรณะวัดโตนดหลวงซึ่งชำรุดทรุดโทรมให้ดีขึ้น ยังมีเมตตาจิตสร้างวัดช้างแทงกระจาด วัดท่าขาม และวัดเขาลูกช้าง .....

หลวงพ่อรุ่ง (พระไพโรจน์วุฒาจารย์) อดีตเจ้าอาวาสวัดท่ากระบือ ท่านริเริ่มสร้างสรรค์ พัฒนาให้เป็นวัดที่สมบูรณ์พร้อมทุกอย่าง .....

หลวงพ่อชุ่ม จันทโชติ อดีตเจ้าอาวาสรูปแรกของวัดท่ามะเดื่อ (วัดอุทุมพรทาราม) เป็นพระนักปฏิบัติธรรมชอบสมถะ เชี่ยวชาญทางวิปัสสนากรรมฐาน ตลอดจนวิทยาคม เวทมนตร์อาคมต่างๆ .....

หลวงพ่อพุ่ม จันทโชติ (พระครูรัตนรังษี) กำเนิด เมื่อประมาณปี พ.ศ.๒๓๙๙ ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดบางโคล่นอก เมื่อ พ.ศ.๒๔๖๑ .....

ชีวประวัติ หลวงพ่อคูณ พระเกจิวัดบ้านไร่แห่งเมืองโคราช จากหนังสือที่ระลึกในงานพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่ และครูใหญ่พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ) .....

พระครูนันทธีราจารย์ (หลวงพ่อเหลือ นันทสาโร) วัดสาวชะโงก อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา ๑ ในยอดพระอริยคณาจารย์ ยุคสงครามมหาเอเชียบูรพา .....

หลวงพ่อแพ เขมังกโร วัดพิกุลทอง ขณะที่ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพิกุลทอง ได้บำเพ็ญประโยชน์ภายในวัด และสาธารณประโยชน์เพื่ออนุเคราะห์ประชาชนทั่วไป .....

ประวัติหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ พระนิพนธ์ของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (ปุ่น ปุณฺณสิริ) สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๗ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม .....

ประวัติหลวงพ่ออุปัชฌาย์ไปล่ ฉนทสโร
อดีตเจ้าอาวาส วัดกำแพง บางขุนเทียน ธนบุรี ผู้เขียนได้พยายามสืบหาประวัติของท่านมานาน .....

ชีวประวัติของพระครูธรรมานุกูล (ภู จนฺทเกสโร) วัดอินทรวิหาร บางขุนพรหม ความสัมพันธ์ เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) กับ หลวงปู่ภู .....

หลวงพ่อน้อย คันธโชโต วัดศรีษะทอง พระเกจิดังเจ้าตำรับพระราหูอมจันทร์ เครื่องรางที่ให้คุณในด้านของโชคลาภ การพ้นจากเคราะห์ต่างๆ และเสริมดวงชะตา .....

ชีวประวัติ หลวงปู่รอด อินทปัญญา อดีตเจ้าอาวาส วัดสามไถ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นพระที่เคร่งครัดในพระธรรมวินัย .....

ชีวประวัติ หลวงพ่อห้อง วัดช่องลม จากคำบอกเล่าของหลวงพ่อเปาะได้เล่าให้พระราชวรเวทีฟัง และพระราชวรเวทีได้เล่าให้คุณบุญเสริม ศรีภิรมณ์ฟัง เมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๙ .....

หลวงปู่จันทร์ วัดนางหนู ลพบุรี พระเกจิอาจารย์ชื่อดังสมัยสงครามอินโดจีนต่อสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นที่กล่าวขวัญและเลื่อมใสศรัทธาสืบมาจนถึงปัจจุบัน .....

หลวงพ่อเนียม ภุมสโร วัดเสาธงทอง ท่านถือกำเนิดเมื่อ กุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. ๒๔๐๗ ที่บ้านท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี .....

"พระครูสังวรโสภณ" หรือ "หลวงพ่อสาย ติสสโร" วัดพยัคฆาราม (วัดเสือ) อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี พระเกจิอาจารย์ดังลพบุรี .....

หลวงปู่ก๋ง วัดเขาสมอคอน พระมหาเถระที่มีอายุยืนยาวถึง 125 ปี เป็นพระเกจิอาจารย์ดังที่ชาวละโว้ให้ความเคารพนับถือมากที่สุด รัชกาลที่ 5 เคยเสด็จฯ มาหาหลวงปู่ก๋งที่วัด .....

หลวงปู่ชู ฉันทสโร อดีตเจ้าอาวาสวัดนาคปรก เขตภาษีเจริญ เป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดัง เมื่อประมาณ 100 กว่าปีก่อน .....

หลวงพ่อทองอยู่ ปญฺญาวฑฺฒโน (พระครูนิรภัยวิเทต) วัดเกยไชย ได้สร้างเสนาสนะและสถานศึกษาไว้หลายแห่ง ดังนี้ โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ โรงเรียนบ้านบึงหมัน โรงเรียนบ้านท่ากร่าง .....

พระครูธรรมการศึกษา หรือ หลวงพ่อเพ็ชร์ สิริวทฺฒโน อดีตเจ้าอาวาสวัดนนทรีย์ ต.พุดเลา อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นชาว อ.บางปะหัน โดยกำเนิด.....

หลวงพ่อชม พรหมโชติ วัดพุทไธศวรรย์ "พระนักพัฒนา แห่งเมืองกรุงเก่า" ภูมิลำเนาเดิมอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานี พระเครื่องของท่านเป็นตำนาน .....

อุปัชฌาย์จั่น วัดบางมอญ อยุธยา เคร่งในธรรมวินัย ยึดถือคำสอนของพุทธองค์ ยึดสันโดษ ไม่โลภ ช่วยเหลืออนุเคราะห์ผู้ที่ตกทุกข์ได้ยาก .....

หลวงพ่อพระอุปัชฌาย์ขัน อินฺทปญฺญา ซึ่งเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดนกกระจาบ บางบาล นับว่าเป็นปูชนียบุคคลที่มีความสำคัญเกี่ยวข้องกับวัด .....

วัดพรหมนิวาสวรวิหาร อยุธยา สร้างสมัยกรุงศรีอยุธยา พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเคยประทับอยู่ที่วัดนี้ครั้นเมื่อทรงผนวช .....

หลวงพ่ออ่ำ เกสโร วัดหนองกะบอก ท่านมีชื่อเสียงในการสร้าง ‘เครื่องรางของขลังแพะ’ จนได้สมญาว่า ‘หลวงพ่ออ่ำแพะดัง’ .....

พระครูวินัยธรรม (แก้ว พรหมสโร) วัดพวงมาลัย จ.สมุทรสงคราม พระเกจิอาจารย์แห่งแม่กลอง .....

พระครูวรเวทมุนี หลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ (วัดหลวงพ่ออี๋) เป็นวัดที่หลวงพ่ออี๋ได้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2442 และท่านเป็นเจ้าอาวาสองค์แรก .....

หลวงพ่อฟัก (พระครูสังฆกิจบริหาร) วัดบ้านโป่ง เป็นพระผู้ทรงวิทยาคุณหลายด้าน และมีคุณธรรมอันวิเศษ เป็นที่พึ่งพาของชาวบ้านโดยไม่แบ่งชั้นวรรณะ .....

หลวงพ่อบ่าย ธมฺมโชโต วัดช่องลม ถือเป็นพระเกจิอาจารย์เรืองเวทของจังหวัดสมุทรสงคราม รองมาจาก หลวงพ่อแก้ว วัดพวงมาลัย .....

หลวงพ่อม่วง จันทสโร (พระครูสิงคิคุณธาดา) วัดบ้านทวน ถือเป็นพระเถระยุคเก่าที่เป็นที่เคารพนับถือเป็นอย่างยิ่ง .....

พระครูสังฆวิสุทธิคุณ (ทิม รตนโชโต) ได้รับอาราธนาจากวัดประยุรวงศาวาสไปเป็นเจ้าอาวาสวัดนวลนรดิศ ต่อมาได้ย้ายกลับมาเป็นเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสรูปที่ 8 อีกตำแหน่งหนึ่ง .....

หลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด “มหาชวนไม่มีแล้ว มหาชวนตายไปแล้ว ไม่มีมหาชวนในโลกนี้ มีแต่โอภาสี โอภาสีไงล่ะ” “โอภาสง โอภาสีที่ไหนกัน พรุ่งนี้ก็รู้เรื่องกันล่ะ”.....

หลวงพ่อเต๋ คงทอง วัดสามง่าม วัตถุมงคลที่สร้างชื่อเสียงให้ท่านคือ ตุ๊กตาทอง (กุมารทอง) ตำราการสร้างได้จากหลวงลุงแดง .....

พระทักษิณคณิศร (สาย ปุญฺญคงฺโค) ย้ายไปประทับ วัดสุทัศน์เทพวราราม ต่อมาได้เป็นพระฐานานุกรมของ สมเด็จพระวันรัต (แดง) อดีตเจ้าอาวาสวัดโพธินิมิตรสถิตมหาสีมาราม และ วัดอินทาราม .....

หลวงพ่อพิธ วัดฆะมัง พิจิตร เป็นบุตรของขุนหิรัญสมบัติ (ประดิษฐ์ ขมินทกูล) มารดาชื่อ ปุย อุปสมบทเมื่อ พ.ศ. 2440 อายุได้ 22 ปี .....

หลวงพ่อเฮง วัดเขาดิน จ.นครสวรรค์ พระเกจิชื่อดัง ต้นตำรับเครื่องรางงาแกะอันโด่งดัง ท่านยังเป็นพระอาจารย์ของหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ .....

หลวงพ่อดำ วัดอมรินทราราม (วัดตาล) ราชบุรี ได้สร้างเหรียญรูปท่าน ปี พ.ศ. 2459 เป็นเหรียญหล่อเนื้อทองเแดง รูปหัวใจ มีรูปหลวงพ่อดำนั่งเต็มองค์ .....

พระสมุห์ขิง วัดกลางวรวิหาร สมุทรปราการ ในงานฌาปนกิจของท่าน พระวินัยธรรม (เทียน) ซึ่งเป็นพระที่เคยจำพรรษาอยู่ที่วัดสุทัศน์ มีความใกล้ชิดสนิทสนมกับท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆราช (แพ) .....

พระครูวิทยาวรคุณ (พร) หรือ หลวงพ่อพร คงคสุวัณโณ อดีตเจ้าอาวาสองค์ที่ 4 ของวัดหนองแขม ริมคลองภาษีเจริญ เขตหนองแขม .....

หลวงพ่อโต วัดเนินสุทธาวาส อ.เมืองชลบุรี ท่านเป็นอมตะเถระองค์ที่ 3 ที่เป็นคนเมืองเพชร .....

หลวงพ่อโม วัดสามจีน (วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร) ท่านเป็นหนึ่งในพระคณาจารย์ที่ได้รับนิมนต์ไปเจริญพระชัยมงคลคาถา ในคราวงานพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก .....

พระพุทธวิริยากร (จิตร ฉนฺโน) เป็นที่โปรดปรานในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นอย่างมาก ท่านได้รับการแต่งตั้งและ สถาปนาสมณศักดิ์เรื่อยมา .....

พระอุปัชฌาย์คำ พรหมสุวัณโณ สุดยอดอมตเถราจารย์ แห่งเมืองแปดริ้ว ในด้านพุทธาคม หลวงพ่อคำท่านก็มิได้ด้อยไปกว่าคณาจารย์ในสมัยนั้นเลย แม้แต่ หลวงพ่อดิ่ง วัดบางวัว .....

ประวัติและวัตถุมงคลพระครูวินัยธรรมอินทร์ (หลวงพ่ออินทร์) วัดสัตตนารถปริวัตร ผู้ปลุกเสกเหรียญพระสงฆ์เหรียญแรกของไทย .....

หลวงพ่ออยู่ วัดบางน้อย จัดเป็นพระคณาจารย์ยุคเก่า ของลุ่มน้ำแม่กลอง อยู่ร่วมสมัยเดียวกันกับ หลวงพ่อตาด วัดบางวันทอง หลวงพ่อหรุ่น วัดช้างเผือก .....

ประวัติหลวงปู่ขาว เขมาราโม ท่านเป็นเจ้าอาวาสรูปที่ 2 ของวัดหลักสี่ ตั้งแต่ เริ่มสร้างวัดมา ท่านเป็นชาวบางเขนโดยกำเนิด เป็นเชื้อสายชาวรามัญ .....

หลวงพ่อกล่อม วัดโพธาวาส สุดยอดพระเกจิอาจารย์ผู้ทรงวิทยาคมภาคใต้ ร่วมยุคสมัยเดียวกันกับ หลวงพ่อเฒ่ายิ้ม หลวงปู่ศุข หลวงพ่อกลั่น พระเกจิอาจารย์ชื่อดังภาคกลาง .....

หลวงพ่อลาได้สละตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรี เดินทางเข้ากรุงเทพฯ พร้อมพระอริยมุนี ถวายตัวกับ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส วัดบวรนิเวศ และ ขออุปสมบทใหม่ในนิกายธรรมยุติ .....

เจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (เจริญ ญาณวโร) เล่าเรียนในสำนักท่านเจ้าคุณพระชลโธปมคุณมุนี จนอายุย่างเข้าปีที่ 12 ได้บรรพชาเป็นสามเณรที่ศาลาในสวนของย่า อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี .....

หลวงปู่รอด วัดบางน้ำวน พระเกจิผู้เข็มขลังแห่งสมุทรสาคร เดิมท่านเป็นชาวปทุมธานี มีเชื้อสายมอญ เกิดปีกุน พ.ศ. ๒๔๐๖ ในสมัยปลายรัชกาลที่ ๔ .....

หลวงพ่อเพชร พระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะงดงามและทรงพุทธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์องค์หนึ่งของประเทศไทย ปัจจุบันประดิษฐาน ณ วัดท่าหลวง จังหวัดพิจิตร .....

ไสยศาสตร์คู่กับความเชื่อของผู้คนในสังคมไทยเรามาตั้งแต่ยุคโบราณ สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันนี้ บุคคลที่ได้รับการพูดถึงมากมายในฐานะที่เป็นปรามาจารย์แห่งไสยศาสตร์ เฮง ไพรยวัล .....

ท่านเจ้าคุณศรี (สนธิ์) ได้เข้าอุปสมบทเป็นพระภิกษุ พ.ศ. 2466 โดยมีสมเด็จพระสังฆราช (แพ ติสฺสเทโว) เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์เป็นที่ พระพรหมมุนี เป็นพระอุปัชฌาย์ พระมงคลราชมุนี (ผึ่ง ปุปฺผโก) .....

พ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ พระเถราจารย์ที่สร้างคุณูปการแก่สังคม วัด โรงเรียน ทางภาคใต้ ได้ชื่อว่าเป็นอริยสงฆ์ที่เคร่งครัดในสิกขาวินัย เปี่ยมล้นด้วยเมตตาธรรม .....

ประวัติ พระอุปัชฌาย์คง วัดศรัทธาราษฎร์ เป็นชาวจังหวัดราชบุรี ชาตะปี พ.ศ. 2387 ที่บ้านเกาะศาลพระ อ.วัดเพลง ได้อุปสมบท ณ วัดศรัทธาราษฎร์ .....

พระราชปรีชามุนี (หลวงปู่เผือก) เจ้าอาวาสวัดโมลี เจ้าคณะอำเภอบางบัวทองและบางใหญ่ ท่านดุจร่มโพธิ์ร่มไทรของพระสงฆ์สามเณรและชาวนนทบุรี .....

หลวงพ่อเหนี่ยง วัดสองพี่น้อง ประวัติกล่าวว่าเป็นพระอุปชฌาย์ และอาจารย์ของหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ และ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (ปุ่น ปุณฺณสิริ) .....

หลวงพ่อเทศน์ ธมฺมสํวโร เกิดปี พ.ศ. ๒๔๒๑ ณ ตำบลท่าชนะ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โยมบิดามีศักดิ์เป็น ขุนโยธารักษ์ (ชู) .....

หลวงปู่เอี่ยม พระภิกษุผู้ทรงวิทยาคุณแห่งลพบุรี พระอุปัชฌาย์ให้ หลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค หลวงปู่บุดดา วัดกลางชูศรี และเป็นอาจารย์ ขุนพันธรักษ์ราชเดช .....

หลวงปู่ยิ้มได้มาถวายตัวเป็นศิษย์องค์สุดท้าย ในปลายปี พ.ศ. ๒๔๑๖ ได้ศึกษาวิชาไสยเวทย์ต่างๆ จวบจนปี พ.ศ. ๒๔๑๘ หลวงพ่อปู่กลิ่น ได้มรณะภาพลงขณะมีอายุได้ ๑๑๗ ปี .....

หลวงพ่อเชย ได้รับประสิทธิ์ประสาทสืบทอดวิชาต่างๆ จากหลวงพ่อปาน วัดบางกระสอบ ทั้งพุทธาคม วิทยาคม วิปัสสนากัมมัฏฐาน อักขระและภาษาขอม จนเชี่ยวชาญ .....

หลวงปู่ภู่ ท่านเป็นพระคณาจารย์ รุ่นเดียวกับหลวงปู่แก้ว วัดเครือวัลย์ ท่านเป็นคนเมืองเพชรบุรี เป็นอมตะเถระองค์ที่ 2 ที่ได้สร้างพระปิดตาโด่งดังไปทั้งสารทิศ .....

พระปิดตาหลวงปู่จีน ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในห้าสุดยอดพระปิดตาเนื้อผงคลุกรักของประเทศ และยังถือเป็นต้นกำเนิดพระปิดตาของเมืองแปดริ้ว .....

หลวงพ่อเจียม วัดกำแพง พระที่ชาวบ้านศรัทธานับถือทั้งในแง่อำนาจพลังจิตสรรพประสิทธิ์แห่งอาคมมนตรา ท่านได้พัฒนาการศึกษาทั้งทางโลกและทางธรรมร่วมกับ .....

พระปิดตาของหลวงพ่อครีพ วัดสมถะ (วัดอุทยานนที) เป็นหนึ่งในพระในตำนานปิดตาห้าเสือ เนื้อผงคลุกรักของเมืองชลบุรี .....

พระครูภาวนากิตติคุณ (หลวงพ่อน้อย อินทสโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดธรรมศาลา หนึ่งในพระเกจิอาจารย์ที่เป็นตำนานแห่งเมืองนครปฐมองค์หนึ่ง ท่านมีความเมตตาธรรมต่อสัตว์โลก .....

หลวงปู่แย้ม วัดด่านสำโรง พระเถราจารย์ผู้มีตบะบารมีแก่กล้าแห่งเมืองสมุทรปราการ พระเกจิผู้เรืองวิทยาคมในสมัยรัชกาลที่ 5 รุ่นเดียว กับหลวงพ่อเชย วัดบางกระสอบ และหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง .....

รัชกาลที่ 3 โปรดเกล้าฯ ให้สร้าง พระพุทธรูปขนาดใหญ่ พระราชทานเป็นพระประธานในพระวิหารหลวงวัดกัลยาณมิตร ด้วยมีพระราชประสงค์จะให้เหมือนกรุงเก่า .....

พระอธิการเอี่ยม สุทฺโธ วัดหนองควง นับเป็นพระคณาจารย์ยุคเก่าของชาวเพชรบุรีที่มีชื่อเสียงและให้ความเคารพศรัทธาเป็นอย่างสูงตราบจนถึงปัจจุบัน .....

พระแท่นดงรัง นับว่าเป็นเจดียฐาน เชื่อว่า พระพุทธเจ้าได้เสด็จดับขันธปรินิพพาน ณ ที่แห่งนี้ ตั้งอยู่ที่ตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี .....

พระเทพชลธารมุนี (วิเชียร) พระนักพัฒนา วัตถุมงคลที่สร้างส่วนมากจะเป็นพระปิดตาซึ่งสืบสานมาจากปรมจารย์อมตะเถระ หลวงพ่อแก้ว วัดเครือวัลย์ ผู้เป็น 1 ในสุดยอดพระปิดตา .....

พระวิจารณญาณมุนี หลวงพ่อครน อดีตเจ้าอาวาสวัดอุตตมาราม (บางแซะ) และเจ้าคณะใหญ่รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย ชาวสิงคโปร์และมาเลเซีย เรียกท่านว่า “โต๊ะรายา” .....

พ่อท่านซัง วัดวัวหลุง มีความสามารถในการบริหารหมู่คณะสงฆ์ดี ปฏิบัติน่าเลื่อมใส จึงได้รับประทานตราตั้งเป็นพระครูเจ้าคณะแขวง ปกครองวัดในอำเภอร่อนพิบูลย์ .....

พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจันโท) ผู้เผยแผ่ศาสนาในภาคอีสาน เมืองจำปาสัก เขตลาวและเมืองเชียงตุง ในพม่า สร้างวัดสิริจันทรนิมิตร์ และบูรณะวัดบรมนิวาส .....

พระครูประศาสน์สิกขกิจ (หลวงปู่พริ้ง) ทรงคุณธรรมและวิทยาคุณในหลายๆด้าน ทำให้พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรทรงมีศรัทธา กล่าวได้ว่า ทรงถือเป็นพระอาจารย์ เทียบได้กับหลวงพ่อศุข วัดมะขามเฒ่า .....

หลวงพ่อหม่น วัดคลองสิบสอง (วัดนารีราษฎร์ประดิษฐ์) ผู้สร้างตำนานพระหนังควายเผือกแห่งท้องทุ่งหนองจอกจนลือลั่น แม้ปัจจุบันท่านจะละสังขารไปนานแล้วก็ตาม .....

พระพุทธวิถีนายก (หลวงปู่เพิ่ม) อุปสมบท ณ พัทธสีมาวัดกลางบางแก้ว โดยมี สมเด็จพระสังฆราช (แพ ติสฺสเทโว) วัดสุทัศนเทพวราราม เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอธิการจอม วัดตุ๊กตา เป็นพระกรรมวาจาจารย์ .....

หลวงพ่อแช่ม อินทะโชติ วัดนายาง ตำบลนายาง อำเภอชะอำ เป็นเกจิยุคเก่าของจังหวัดเพชรบุรี เชื่อว่าท่านเป็นผู้สืบสายวิชาอาคมเวทย์มนต์สายหลวงปู่ศุข .....

หลวงพ่อเที่ยง วัดบางหัวเสือ พระเถราจารย์ยุคเก่าอีกรูปหนึ่งของจังหวัดสมุทรปราการ ผู้มีตบะบารมีธรรมแก่กล้า เป็นที่เคารพศรัทธาอย่างมากของสาธุชนแถบบางหัวเสือในอดีตจนปัจจุบัน .....

หลวงพ่อโต ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรพัดยศเป็น พระครูนิวาสธรรมสาร ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการศึกษาอำเภอแกลง จังหวัดระยอง ต่อมาได้ก่อตั้งโรงเรียนประชาบาลวัดเขากระโดนขึ้น .....

ประวัติพระครูอโศกธรรมสาร (หลวงพ่อโสก) ได้เรียนวิปัสสนากรรมฐานในสำนักพระอธิการครุฑ วัดมหาธาตุ ต่อมาศึกษากับพระสุวรรณมุนี (ฉุย) วัดคงคาราม ท่านมีความสามารถในด้านจิตรกรรม .....

ประวัติหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต พระอริยเจ้าผู้เป็นบิดาของพระกรรมฐาน เมื่อแรกอุปสมบท
ท่านพํานักอยู่วัดเลียบ เมืองอุบลเป็นปกติ ออกไปอาศัยอยู่วัดบูรพาราม เมืองอุบลบ้างเป็นครั้งคราว .....

ประวัติหลวงพ่อเงิน (พระราชธรรมาภรณ์ จนฺทสุวณฺโณ) วัดดอนยายหอม เกิดในรัชสมัยรัชกาลที่ ๕ คติธรรมที่หลวงพ่อเงินได้ให้ไว้ คือ รู้จักพอ ก่อสุข ทุกสถาน .....

Copyright © 2019 Form Webmaster Amuletherritage.
กลับด้านบน